Shinu hodo Suki - Yugi Yamada
I love Kegarasu (Morning Call) .